Protecția datelor

Date de contact

Acest website este administrat de OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucuresti, organizaţie profesională, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică şi responsabilităţi delegate de autoritatea de stat.

OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucureşti, poate fi contactat la adresa:

Str. Avrig  nr. 12,  Sector 2, Bucureşti,

Telefon 021/444.10.68,

Fax 021/444.21.71,

E-mail: secretariat@oammrconf.ro,

 

Aspecte generale privind protecţia datelor

 

Modul de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Informațiile furnizate voluntar prin completarea formularului de înregistrare participanţi 

Când utilizaţi formularul de pe site-ul oammrconf.ro , sau când contactaţi OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucureşti prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data naşterii, adrese de corespondență / de domiciliu, loc de muncă, profesie, studii, etc.

Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

Nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți.

 

Colectarea, utilizarea şi protecţia datelor cu caracter personal

Colectăm următoarele informaţii de la utiliatorii oammrconf.ro: nume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondenţă şi alte informaţii personale.

Prelucrăm/utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul înregistrării participării la Conferinţa Naţională cu participare internaţională, a OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucuresti, ce va avea loc în perioada 13-14 septembrie 2018, pentru verificare identităţii, pentru evidenţa persoanelor interesate/înscrise, pentru activităţi şi acţiuni de comunicare, pentru a vă ţine la curent cu drepturile, obligaţiile şi modul de organizare/structurare a conferinţei, precum şi în scopul furnizării creditelor EMC.

Temeiul prelucrării este constituit în principal din solicitarea dumneavoastră de a participa la Conferinţa Naţională cu participare internaţională a OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucuresti, completarea voluntară a formularului de înregistrare şi din prevederile legale aplicabile.

Menţionăm că nu utilizăm concomitent întregul set de date.

Datele cu caracter personal colectate în urma completării voluntare de catre dumneavoastră a formularului de înregistrare pentru partciparea la conferinţă sau furnizate în alt mod, sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucureşti şi ar putea fi comunicate pentru îndeplinirea unor obligaţii legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, organe judiciare, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

Datele cu caracter personal se pot comunica în una dintre următoarele situaţii:

a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastră semnează contracte/declareţii/clauze de confidențialitate în acest sens, dacă nu fac parte din categoria celor prevazute de lege.

 

Menţionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul data publicării anunţului privind organizarea conferinţei şi termenele legale de arhivare.

 

Drepturile tale:

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (2016/679/UE), scopul principal al acestuia fiind de a creşte nivelul de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Iată pe scurt care sunt drepturile:

 

Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care nu serveşte unui interes public sau când nu are în vedere un interes legitim al operatorului, interes care să justifice prelucrarea și care să prevaleaze asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îţi stergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îţi retragi consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale organizaţiei informaţionale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care OAMGMAMR – filiala Mun. Bucuresti nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana titulară le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul nostru.

Pentru orice întrebări privind confidenţialitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de email: secretariat@oammrconf.ro