Protecția datelor

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Date generale:

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Filiala Municipiului Bucureşti (OAMGMAMR Filiala Bucureşti), având sediul în Str. Avrig  nr. 12,  Sector 2, Bucureşti, CIF 12935438, reprezentat legal prin Preşedinte – Mazilu Doina Carmen, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate de dumneavostră în mod voluntar prin completarea formularului de înregistrare şi participarea la CONFERINȚA “ARTA ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE – IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ A PACIENTULUI ÎN PRACTICA MEDICALĂ” organizată de OAMGMAMR Filiala Bucureşti, în perioada 9 – 10 mai 2019.

 

Modul nostru de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Securitatea datelor personale pe care le prelucrăm este foarte importantă pentru noi. Implementăm politici, proceduri, efectuăm o instruire adecvată angajaţilor noştri, cu privire la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și securitatea datelor, evaluăm periodic dacă măsurile pe care le utilizăm în acest sens sunt adecvate, pentru a ne asigura că datele pe care le deținem sunt păstrate în siguranță.

 

Informațiile furnizate voluntar prin completarea formularului de înregistrare participanţi, colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal:

Când utilizaţi/completaţi formularul de înregistrare de pe site-ul oammrconf.ro, sau când contactaţi OAMGMAMR Filiala Bucureşti prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data naşterii, adrese de corespondență / de domiciliu, loc de muncă, profesie, studii, etc.

Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date, nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații/date către terți.

 

Pentru organizarea evenimentului Conferința OAMGMAMR Filiala Bucuresti 2019, colectăm următoarele informaţii/date de la membrii noştri care doresc să participe la acest eveniment, şi aleg în mod voluntar să completeze formularul de înscriere: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondenţă, loc de muncă, profesia, studii, alte informaţii şi date personale de identificare.

Intenţionăm să prelucrăm/utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul înregistrării participării la Conferința OAMGMAMR Filiala Bucuresti 2019 ce va avea loc în perioada 09-10 mai 2019, pentru evidenţa persoanelor înscrise, pentru activităţi şi acţiuni de comunicare şi statistică, pentru a vă ţine la curent cu drepturile, obligaţiile şi modul de organizare/structurare al Conferinţei, în scopul furnizării creditelor EMC, alocate acestui eveniment, şi în scop de marketing/informare şi promovare a evenimentelor viitoare.

 

PE TOATĂ PERIOADA DESFĂŞURĂRII ACESTUI EVENIMENT SE VOR ÎNREGISTRA SECVENŢE FOTO ŞI VIDEO.

Anumite momente din cadrul lucrărilor Conferinţei, montaje foto şi video, vor fi transmise/afişate/publicate pe platforme media şi social – media ( Facebook, Instagram, etc.), vor fi urcate pe siteul OAMGMAMR Filiala Bucureşti, situaţie care va conduce incidental şi la prelucrarea unor date personale reprezentând imagini foto video, ale participanților la acest eveniment

Filmarea sau fotografierea dvs., individual sau împreună cu alţi participanți, montajul şi editarea acestor imagini, se va realiza de către organizator, direct sau prin colaboratorii săi, şi ne vom asigura ca imaginile/înregistrările să fie surprinse într-o manieră profesionistă;

Profesioniștii care vor asigura fotografierea/filmarea, realizarea materialelor prin utilizarea fotografiilor/înregistrărilor, administrarea conținutului aferent evenimentului pe rețelele de socializare, își asumă obligații ferme de confidențialitate și prelucrare în siguranță a datelor dvs., până la predarea acestora către organizator sau colaboratorii indicați de noi, precum și obligaţii de asigurare a măsurilor tehnice adecvate prelucrării, transmiterii și păstrării în siguranță a datelor dvs. pe durata prestării serviciilor lor.

Precizăm că prin utilizarea platformelor de social media OAMGMAMR Filiala Bucureşti nu garantează/nu girează în niciun fel modalitatea în care astfel de platforme utilizează astfel de date/materiale, inclusiv politicile/valorile promovate de astfel de platforme (ex. politica privind prelucrarea datelor, măsurile de securitate implementate, etc.).

Pe durata evenimentului nostru, efectuarea de fotografii profesionale nu va fi permisă decât colaboratorilor noştri, în același timp, OAMGMAMR Filiala Bucureşti nu poate exclude că participanții la eveniment vor efectua poze și/sau înregistrări audio-video cu dispozitive proprii (ex. dispozitiv mobil) din proprie inițiativă, dar acestea se vor putea realiza/utiliza exclusiv în scop personal și fără a aduce atingere drepturilor oricărei alte persoane. Orice utilizare a fotografiilor/înregistrărilor astfel efectuate de participanți, în alte scopuri decât cele personale este strict interzisă. Întreaga răspundere pentru efectuarea unor astfel de poze / înregistrări şi/sau pentru utilizarea lor este exclusiv a participanților care le efectuează şi/sau a persoanelor/entităților care le prelucrează (inclusiv prin efectuare, prelucrare, utilizare, etc.).

Nu vom transfera şi nici nu vom stoca datele personale prelucrate, conform prezentului document, în afara Uniunii Europene, nu le va prelucra pentru alte scopuri decât cele prezentate aici și nu le vom comercializa.

Durata prelucrării datelor furnizate prin completarea formularului de înregistrare este limitată la durata necesara atingerii scopurilor în care au fost colectate sau, după caz, până la exercitarea dreptului de opoziție sau expirarea termenului legal de arhivare.

Fotografiile şi filmările realizate în cadrul evenimentului vor fi păstrate și utilizate pentru o durată maximă de 10 (zece) ani, dar nu mai mult decât este strict necesar finalizării activităților pe care le întreprindem în legătură cu acest eveniment și scopurile lui.

Utilizarea fotografiilor/înregistrărilor conținând imaginea participanților, realizarea și difuzarea fotografiilor și/sau a materialelor în condițiile din prezentul document, se vor realiza de către OAMGMAMR Filiala Bucureşti, fără nicio contraprestație, fiind exclusă orice pretenție financiară prezentă sau viitoare din partea participantului.

Temeiul prelucrării, în fapt, este constituit din completarea voluntară a formularului de înregistrare a participării la Conferinţă şi implicit consimţământul dumneavoastră acordat în mod liber și neviciat, prin acțiunea personală de a lua parte la eveniment în spațiile alocate acestuia și de a fi supus fotografierii/înregistrării video conform celor detaliate în prezentul document.

În drept, temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016( denumit în cadrul prezentei note de informare “Regulament” sau “GDPR”) şi anume:

“a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru unui sau mai multe scopuri specifice;”

 

Mijloacele de prelucrare a datelor personale vor fi atât în format digital și electronic, cât și în format tipărit.

Datele personale prelucrate vor fi păstrate  în mod securizat și doar pe perioada în care organizatorul utilizează datele dumneavoastră, fotografiile/materialele respective, numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă de corespondenţă, loc de muncă, profesia, studii, alte informaţii şi date personale de identificare, în legătură cu scopul declarat (dar fără a contraveni dreptului persoanei vizate la retragerea consimțământului), iar ulterior, după expirarea termenului de păstrare/arhivare, după caz, vor fi șterse/distruse.

Menţionăm că nu utilizăm concomitent întregul set de date.

Datele cu caracter personal colectate în urma completării voluntare de catre dumneavoastră a formularului de înregistrare pentru partciparea la conferinţă sau furnizate în alt mod, sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR Filiala Municipiului Bucureşti, şi ar putea fi comunicate pentru îndeplinirea unor obligaţii legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime următorilor destinatari: autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, organe judiciare, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

 

Prin completarea voluntară a formularului de înscriere la eveniment, prin participarea/prezenţa dvs. la evenimentul organizat de OAMGMAMR Filiala Bucureşti, în perioada 9 – 10 mai 2019, în locaţia Magic Place Events – Grant, din Șoseaua Virtuții nr. 155, sector 6, București, şi prin accesul dvs. voluntar în spaţiile alocate evenimentului nostru, în baza detaliilor prezentate în formularul de înscriere şi în nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă daţi acordul liber şi fără nici o reţinere, să fiţi fotografiat şi filmat pe durata evenimentului, ca datele dvs. personale reprezentând imagini foto şi video să fie surprinse în fotografiile şi înregistrările realizate de organizator, şi utilizate de acesta conform notei de informare.

 

Noi credem într-o comunicare continuă şi transparentă cu membrii noştri, iar acordul privind prelucrarea datelor în scop de marketing este important pentru noi, astfel, vă puteţi exprima acordul sau dezacordul cu privire la acest aspect, prin bifarea opţiunii dumneavoastră, în secţiunea din formularul de înregistrare la conferinţă, special dedicată prelucrărilor în scop de marketing.

 

Drepturile dumneavoastră:

Dreptul de a fi informat – Prezenta notificare/informare furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți. Dacă apreciaţi că este necesară primirea unor informaţii suplimnetare, vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor, la adresa Str. Avrig  nr. 12,  Sector 2, Bucureşti, sau prin e-mail protectiadatelor@oammrbuc.ro.

Dreptul de acces la date -Înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul de rectificare – Se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.

Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată cu caracter personal pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul de ștergere “dreptul de a fi uitat”- Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale întrun număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri. Unele date fac parte din dosarele permanente ale OAMGMAMR Filiala Bucureşti, şi nu pot fi eliminate/şterse.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. Acest drept permite să se obțină restricționarea procesării/prelucrării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contesta exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care permite să se verifice astfel de exactitate)

Dreptul la portabilitatea datelor – Datele dumneavoastră se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. La solicitarea dumneavoastră, vom face tot ce se poate pentru a vă furniza datele personale într-un format portabil, sau puteţi solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

Dreptul de opoziţie – Puteţi să vă opuneţi în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de o situatie particulara, ca datele dumneavoastră sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. In caz de opozitie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a depune plângere – Puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimţământului – În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământ, puteţi să-l retrageţi oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Puteţi cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, şi vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri.

 

Prin citirea prezentei informări ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

  • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
  • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
  • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
  • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
  • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
  • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
  • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
  • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
  • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

 

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către OAMGMAMR Filiala Bucureşti, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens.

 

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea drepturilor, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Bucureşti, la următoarea adresă: București, sector 2, Str. Avrig, nr.12, la tel: 021/444.10.68, Fax: 021/444.21.71, sau responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR Filiala Bucureşti, la email: protectiadatelor@oammrbuc.ro.